Techcity GPU Cloud

Techcity GPU Cloud - T4

- Card GPU T4 - 16GB RAM

- Chip 2.9 Ghz

- SSD DISK 500MB/s & IOPS 30K

- Lên tới 64Core CPU & 512GB RAM

- Network 400 Mbps

- Tự động Backup hàng ngày 2

- Snapshot 2

- Miễn phí Firewall DHCP; NDP; MAC filter...

- Không giới hạn Traffic

Techcity GPU Cloud - A100

- Card GPU A100 - từ 16GB tới 80GB RAM

- Chip 2.9 Ghz

- SSD DISK 500MB/s & IOPS 30K

- Lên tới 64Core CPU & 512GB RAM

- Network 400 Mbps

- Tự động Backup hàng ngày 2

- Snapshot 2

- Miễn phí Firewall DHCP; NDP; MAC filter...

- Không giới hạn Traffic